Általános Szerződési Feltételek

A jelen ÁSZF tartalmazza a www.babiesonboard.hu (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit. Az ÁSZF Megrendelő által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Megrendelő regisztrálja magát.

 

Megrendelő/Felhasználó: a Webáruházban bármely szolgáltatásra regisztráló vagy a Szolgáltató részére megrendelést küldő személy. (továbbiakban: Felhasználó vagy Megrendelő)
A Webáruház címe: www.babiesonboard.hu

 

A Webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Cégnév: Verhóczki Dóra (egyéni vállalkozó)

Székhely címe: 1038 Budapest, Pusztakúti út 10/A 2. em. 9

Adószám: 67603370-1-41

Nyilvántartási száma: 50474189

Telefonszám: +36309994920

E-mail cím: hello@babiesonboard.hu

Bankszámlaszám: 10300002-10667522-49010018

 

Az általános szerződési feltételek elfogadása

A vásárlás során a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.

Amennyiben a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait.

 

A megrendelés lépései:

  1. A megrendelés összeállítása
  2. Adatok megadása
  3. A megrendelés elküldése
  4. A megrendelés visszaigazolása
  5. Fizetés

 

Az adásvételi szerződés létrejötte

Amennyiben a Felhasználó a megrendelési adatlap megküldésével megrendelést tett a Webáruházban, és az Ügyfélszolgálat a megrendelést e-mailben visszaigazolja, adásvételi szerződés jön létre a Felhasználó és a Szolgáltató között.

A megrendelés visszaigazolása a megrendelési adatlapon feltüntetett e-mail címre történik, amelyben a Szolgáltató nyilatkozik arról, hogy a megrendelést kézhez kapta, elfogadta, és megerősíti az adásvételi szerződés létrejöttét.

Amennyiben a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a Felhasználóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Megrendelő ajánlattételi kötöttsége alól mentesül.

A Felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

Az adásvételi szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolva.

A termék lényeges tulajdonságai: a Felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

 

Fizetési feltételek

A Webáruházban feltüntetett árak forintban (HUF) vannak megadva. A közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak. A megrendelés tárgyát képező termék adóval összevont, összesített áráról, valamint a kézbesítés költségeiről (szállítási költség, kézbesítési és postai költség) és más költségekről, ha pedig nem lehetséges a díjak összegének megállapítása, akkor a teljesítés költségeiről a Webáruház oldalain tájékozódhat a megrendelés megtétele közben, és abban a pillanatban, amikor a megrendelési adatlap elküldésével szándéknyilatkozatot tesz adásvételi szerződés megkötésére.

 

Lehetséges fizetési módok:

  1. Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (utánvét)
  2. Átutalással

 

Fizetési határidő

Amennyiben a Felhasználó a Megrendelési adatlapon  az átutalással történő fizetési módot választotta, az adásvételi szerződés létrejöttétől számított 3 naptári napon belül köteles a Felhasználó a megrendelés összegét megfizetni. Utánvét esetén a Felhasználó a küldemény kézhez vételekor köteles a vételárat megfizetni. Ennek elmaradása esetén a Szolgáltató eláll a szerződéstől, azt teljesíteni  továbbiakban nem köteles.

Személyes átvétel, és készpénzfizetés esetén a Megrendelő a termék vételárát készpénzben köteles kiegyenlíteni, a Termék átvételével egyidejűleg.

Amennyiben a termék elkészítése a szállítási feltételek pontban jelzett időt túllépné, a Szolgáltató ezt a rendelés leadásától számított 2 munkanapon belül jelzi a vásárlónak, aki eldöntheti, hogy az új határidő mellett fenntartja vásárlási szándékát, vagy eláll a szerződéstől.

Adatok átutaláshoz:

Kedvezményezett:Verhóczki Dóra

Számlaszám: 10300002-10667522-49010018

IBAN: HU97 1030 0002 1066 7522 4901 0018

SWIFT/BIC: MKKBHUHB

 

A Termékek lényeges tulajdonságai

A termék lényeges tulajdonságait a Felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

 

Kiszállítás, személyes átvétel

A szállítási határidők és módok a szállítási feltételek menüpontban olvashatók.

A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

A Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A Megrendelő – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Megrendelő kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Megrendelő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Megrendelő számlával és jótállási jeggyel igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

A jótállási, vagy szavatossági igényt a Szolgáltató részére írásban kell bejelenteni.

A bejelentéssel kapcsolatban a Szolgáltató legkésőbb 14 naptári napon belül nyilatkozik, ennek hiányában a reklamációt indokoltnak tekintette.

 

Amennyiben a reklamáció megítéléséhez szükséges, a Megrendelő köteles a Terméket a Szolgáltató részére eljuttatni.

 

Igénybejelentés tartalma: vásárló neve, címe; termék megnevezése, vételár; vásárlás időpontja; hiba bejelentésének időpontja; hiba leírása; vásárló által érvényesíteni kívánt igény.

 

Elállási jog (45/2014.(II.26.) Korm. rendelet)

A Megrendelőt a webáruházban történő vásárlás esetén 14 napos elállási jog illeti meg. Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Megrendelő, vagy a Megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha a Megrendelő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltató részére postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján, az alábbi címre:

1038 Budapest, Pusztakúti út 10/A 2. em. 9

hello@babiesonboard.hu.

A Megrendelő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállási nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: vásárló neve, címe; termék megnevezése, vételár; vásárlás időpontja; az elállásra vonatkozó kifejezett nyilatkozat.

Ha a Megrendelő eláll a szerződéstől, köteles legkésőbb az elállási nyilatkozat elküldését követő 14 munkanapon belül saját költségére visszaküldeni a Terméket a Szolgáltató részére, sértetlen állapotban, minden tartozékával, csomagolásával együtt.

A szolgáltató a fentieknek megfelelő Termék átvételét követő 14 napon belül banki átutalással visszatéríti a Megrendelő részére a Termék vételárát.

Amennyiben a Megrendelő a terméket nem csak kipróbáltuk, hanem ezen felül is használta, akkor a termék ebből fakadó értékcsökkenésért felelősséggel tartozik, vagyis a Szolgáltató az értékcsökkenés érvényesítésére jogosult, így a visszafizetendő vételár összegét jogosult a használattal arányos mértékben csökkenteni.

Utánvéttel történő visszaküldést a Szolgáltató nem fogad el, amennyiben a Megrendelő a Terméket utánvéttel küldi vissza, azt a Szolgáltató veszi át, amely a Megrendelő részére az elállási jog elvesztésével járhat.

 

Záró rendelkezések

A Webáruház internetes tartalma, a szövegekkel, grafikákkal, fényképekkel, animált fényképekkel, filmekkel, illusztrációkkal és bizonyos esetekben hangokkal és programokkal együtt a Szolgáltató tulajdonát képezik. Ezen tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak. Felhasználásuk kizárólag az Szolgáltató kifejezett írásbeli engedélyével megengedett. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et részben, vagy egészben bármikor egyoldalúan módosítsa, a felhasználó értesítése mellett. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba.

 

Az ÁSZF a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő megrendelő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazzák. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően, a Szolgáltató Webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, különösen a Polgári Törvénykönyvben, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamit az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

 

Budapest, 2017. június 21.

Frissítés…
  • Nincsenek termékek a kosárban.